Strona Główna
Strona Główna
firma
ochrona
monitoring
konwojowanie
alarmy
referencje
kontakt
KONWOJOWANIE
Czyli Ochrona W Ruchu
Przewożenie cennych towarów to zadanie dla profesjonalistów. My się na tym znamy.

Cel

Konwojowanie ma na celu udaremnienie i ewentualne odparcie:

  • zorganizowanego napadu z bronią,
  • zatrzymania pojazdu transportującego gotówkę/towar,
  • uprowadzenia pojazdu z transportowaną gotówką/towarem,
  • zorganizowanego napadu w czasie przenoszenia gotówki i podczas jej załadunku, rozładunku,
  • zagarnięcia przenoszonej gotówki/towaru,
  • zagarnięcia przenoszonej gotówki podczas jej załadunku, rozładunku,
  • zagarnięcia transportowanej gotówki/towaru
  • zagarnięcia transportowanej gotówki/towaru po uszkodzeniu pojazdu wskutek wypadku, pożaru pojazdu, awarii technicznej,
  • aktów sabotażu i terroryzmu (podpalenia, ładunki wybuchowe, wzięcie zakładnika itp.)
  • aktów wandalizmu - np. obrzucenia pojazdu niebezpiecznymi przedmiotami.

KONWOJOWANIE


Przy konwojowaniu wartości pieniężnych przestrzegamy podstawowych przepisów regulujących ochronę wartości pieniężnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 października 1998r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać stosowane w uspołecznionych jednostkach organizacyjnych środki ochrony wartości pieniężnych (Dz. U. Nr 29 poz.858). Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne gwarantujące należyte wykonanie powierzonych zadań. W skład konwoju wchodzą: dowódca konwoju, konwojent, kierowca oraz inne wyznaczone osoby (kasjer itp.)- Do prowadzenia samochodów przydzielonych do transportu wartości wyznaczamy kierowców o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Konwój wykonywany jest każdorazowo przez pracownika Wykonawcy wyposażonego w broń palną, kamizelkę kuloodporną, środki łączności, uniform polowy. Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewożonego mienia przed rabunkiem, kradzieżą, zagubieniem lub zniszczeniem i dostarczenie go w stanie nienaruszonym określonemu adresatowi. O terminach i trasach transportu wartości pieniężnych w kwotach przekraczających 10 j. o. Powiadamiane są właściwe jednostki Policji z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie. Informacje określające wartość, termin i trasę transportu oraz sposób ochrony stanowią tajemnicę państwową i kwalifikuje się je jako tajne.W zależności od wysokości wartości pieniężnych transportujemy je samochodem osobowym lub bankowozem - przeznaczonym wyłącznie do tego celu.