Strona Główna
Strona Główna
firma
ochrona
monitoring
konwojowanie
alarmy
referencje
kontakt
WITAMY
Na stronie Agencji Ochrony "Wr?bel"
W tym serwisie znajd? Pa?stwo wszystkie niezb?dne informacje na temat dzia?alno?ci naszej Agencji Ochrony.
W przypadku problem?w prosimy o kontakt.
Nasze Atuty
Znakomicie wyszkolony personel o wysokich kwalifikacjach wyposa?ony w najlepszej klasy sprz?t operacyjny.
Sta?y nadz?r nad powierzonymi zadaniami jak r?wnie? znakomity system kontroli wewn?trznej.
Profesjonalne podej?cie, zaawansowane technologie oraz perfekcja w dzia?aniu.
Zadowoleni Klienci
 
 Najlepsza Ochrona

Dok?adamy wszelkich stara? by powierzone nam zadania realizowa? z jak najwy?sz? staranno?ci?, a satysfakcja naszych klient?w jest dowodem na to, ?e pok?adane w nas oczekiwania potrafimy skutecznie zaspo- koi?. Do grona naszych klient?w nale?? mi?dzy innymi:

○ P.P.H.U. MLEKS Sp. z o.o.
○ TI POLAND Sp. z o.o.
○ Wydawnictwa Normalizacyjne ALFA-WERO Sp. z. o.o.
○ AR-MEL Sp. z o.o.
Stosujemy bardzo wysokie kryteria doboru pracownik?w, co pozwala nam na wyselekcjonowanie os?b dysponuj?cych odpowiednim przygo- towaniem, wiedz?, umiej?tno?ciami oraz predyspozycjami do wykony- wania wszelkich zada?, z jakimi zetkn?? si? mo?e pracownik naszej firmy.